Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

凡各衛直宿軍職,使令上直軍人、內官,使令上直校尉,各懸帶銅牌,出百里之外,營幹私事者,參問,奏請軍職降一級,調邊遠衛,分帶俸差操。內官發充淨軍,軍人、校尉俱發邊衛充軍。若由各官挾勢逼勒者,軍人、校尉照常發落,不應杖罪發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname