Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 208 | Feibao junqing 飛報軍情

凡飛報軍情,在外府、州如聞屬縣巡司等報,即差人申督、撫、按、布政司、按察司、本道,仍行移都指揮使司。其守禦官差人,各申督、撫、按,仍行本管都指揮使司,督、撫、按得報差人,一行移兵部,一具實封御前。若互相知會,隱匿不速奏聞者,杖一百,罷職不敘;因而失誤軍機者,斬監候。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname