Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 210 | Bianjing shensuo junxu 邊境申索軍需

凡守邊將帥,但有缺乏取索軍器、錢糧等物,須要差人,一行布政司,一行都指揮使司,再差人一行,合干部分及具缺少應用奏本,實封御前。其公文若到該部,須要隨即將所申事情奏聞,區處發遣,差來人回還。若稽緩不即奏聞,及邊將於各處衙門不行依式申報者,並杖一百,罷職不敘。因不申奏,以致臨敵缺乏而失誤軍機者,斬監候。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname