Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 211 | Shiwu junshi 失誤軍事

凡臨軍征討,有司應合供給軍器、行糧、草料,若有徵解違期不完者,當該官吏,各杖一百,罪坐所由。或上司移文稽遲,或下司徵解不完,各坐所由。若臨敵,有司違期不至而缺乏,及領兵官已承上司調遣而逗遛觀望,不依期進兵策應,若軍中承差告報期而違期,因而失誤軍機者,並斬監候。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname