Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 212 | Congzheng weiqi 從征違期

凡軍官、軍人已承調遣臨當征討,行師已有起程日期,而稽留不進者,一日杖七十,每三日加一等。若故自傷殘,及詐為疾患之類,以避征役者,各加一等,計日坐之,並罪止杖一百,仍發出征。若傷殘至不堪出征,選丁撥補,仍勾本戶壯丁。若軍臨敵境,託故違期,一日不至者,杖一百,不必失誤軍機;三日不至者,斬監候。總兵官竟行軍法。若能立功贖罪者,從總兵官區處。若果傷殘篤疾,不堪征進者,驗實開役,不在仍發出征之限。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname