Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、失誤軍機,除律有正條者,議擬監候奏請外,若是賊擁大眾入寇,官軍卒遇交鋒,損傷擄數十人以上,不曾虧損大眾,或賊眾入境,擄殺軍民數十人以上,不曾擄去大眾,或被賊白晝、夤夜突入境內,擄掠頭畜、衣糧數多,不曾殺擄軍民者,俱問守備不設,被賊侵入境內,擄掠人民本律,發邊遠充軍。若是交鋒入境,損傷擄殺四五人,搶去頭畜衣糧不多者,亦問前罪。以上各項內,情輕律重,有碍發落者,備由奏請處置。其有被賊入境,將爪探夜不收,及飛報聲息等項公差官軍人等,一時殺傷捉丟,事出不測者,俱問不應,杖罪,還職。或境外被賊殺,擄爪探夜不收,非智力所能防範者,免其問罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname