Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡各邊及腹裏地面,遇賊入境,若是殺擄男婦十名口以上,牲畜三十頭隻以上,不行開報者,軍民職官問罪,降一級;加前數一倍,者降二級;加二倍者,降三級;甚者,罷職。其上司及總兵等官,知情扶同,事發參究治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname