Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、土官、土舍縱容本管土民頭目為盜,聚至百人,殺擄男婦二十名口以上者,問罪,降一級;加前數一倍者,奏請革職,另推土人信服親枝土舍襲替。若未動官軍,隨即擒獲解官者,准免本罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname