Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、各邊關堡、墩臺等項守備去處,若官軍用錢買閒者,官員問罪,調極邊衛分守禦;旗軍人等,發沿邊,枷號一個月,常川守哨。若原在關營官軍逃回原籍潛住,及架砲夜不收,守墩軍人夤夜回家,輪班不去者,俱照前項調衛、枷號、守哨發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname