Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 220 | Huiqi junqi 毀棄軍器

凡將帥關撥一應軍器,征守事訖,停留不回納還官者,以事訖之日為始,十日杖六十,每十日加一等,罪止杖一百。若將帥征守事訖,將軍器輒棄毀者,一件杖八十,每一件加一等。二十件以上,斬監候。遺失及誤毀者,各減三等,軍人各又減一等,并驗毀失之數追賠還官。其曾經戰陣而有損失者,不坐不賠。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname