Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡各處鎮守、總兵官,跟隨、軍伴二十四名,協守、副總兵二十名,遊擊、將軍、分守、參將十八名,守備官十二名,都指揮六名,指揮四名,千、百戶、鎮撫二名,不管事者一名,但有額外多占,正軍至五名,餘丁至六名以上,俱問罪,降一級。正軍六名以上,餘丁十名以上,降二級。正軍十名以上,餘丁二十名以上,止降三級。其賣放軍人,包納月錢者,正軍五名至十名,餘丁六名至二十名,俱問罪,照前分等降級。若正軍二十名以上,餘丁三十名以上,俱罷職,發邊衛充軍。其役占、賣放紀錄幼軍者,照餘丁例;役占、賣放備邊壯勇者,照正軍例,各擬斷。律七名以上充軍,例止降級,犯者從例。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname