Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 3

一、圍子手并皇城內外守衛軍士,及紅盔將軍,下班之日,其本管官員及守門官、把總、指揮等官,不許擅撥與人做工等項役使,違者參問。雖不係自己占用,亦照私役軍人事例發落。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname