Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 223 | Gonghou siyi guanjun 公侯私役官軍

凡公侯非奉特旨,不得私自呼喚各衛軍官、軍人前去役使,違者初犯、再犯免罪附過,三犯准免死一次除鐵券。其軍官、軍人聽從,及不出征時,輒於公侯之家門首伺立者,軍官各杖一百,罷職,發邊遠充軍;軍人同罪。若伯、爵及旗校有犯,亦准此律,奏請。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname