Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 226 | Yejin 夜禁

凡京城夜禁,一更三點鐘聲已靜之後、五更三點鐘聲未動之前,犯者笞三十,二更、三更、四更犯者笞五十外,郡城鎮各減一等。其京城外郡因公務急速,軍民之家有疾病、生產、死喪,不在禁限。其暮鐘未靜,曉鐘已動,巡夜人等故將行人拘留,誣執犯夜者,抵罪。若犯夜拒捕及打奪者,杖一百;因而毆巡夜人至折傷以上者,絞監候;死者,斬監候拒捕者,指犯夜人;打奪者,傍人也。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname