Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 229 | Guanjin liunan 關津留難

凡關津往來船隻,守把之人不即盤文引放行,無故阻當者,一日笞二十,每一日加一等,罪止笞五十,坐值日。若取財者,照在官人役取受有事人財例,以枉法計贓科罪。若官豪勢要之人,乘船經過關津,不服盤驗者,杖一百。若撐駕渡船稍水,如遇風浪險惡,不許擺渡,違者笞四十。若不顧風浪,故行開船,至中流停船,勒要船錢者,杖八十。因而殺傷人者,以故殺未死論。或不曾勒要船錢,止是不顧風浪,因而沉溺殺傷人者,以過失科斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname