Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 230 | Disong taojun qinü chucheng 遞送逃軍妻女出城

凡在京守禦官軍遞送逃軍妻女出京城者,絞;民犯者。杖一百。若各處守禦城池及屯田官軍,遞送逃軍妻女出城者,杖一百,發邊遠充軍;民犯者。杖八十。受財者,計贓以枉法從重論,分有祿人、無祿人。其逃軍買求者,罪同。守門之人知情故縱者,與犯人同罪,至死減一等。失於盤詰者,減三等,罪止杖一百;軍人又減一等。若遞送非逃軍妻女出城者,如犯罪取發,及軍在伍而妻女私還原籍,及故軍妻女之類,但不係逃者皆是,杖八十。有所規避者,如刁姦、誘賣,或犯罪法應緣坐,從重論。依送令隱避從重論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname