Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 231 | Panjie jianxi 盤詰奸細

凡緣邊關塞及腹裏地面,但有境內奸細走透消息於外人,及境外奸細入境內探聽事情者,盤獲到官,須要鞫問接引入內起謀出外之人,得實,不分首從皆斬監候。經過去處守把之人,知而故縱及隱匿不首者,並與犯人同罪,至死減等。失於盤詰者,杖一百,軍兵杖九十。罪坐直日者。

條例/tiaoli 1

一、交結外國,互相買賣借貸,誆騙財物,引惹邊釁,及潛住苗寨,教誘為亂,如打劫民財,以強盜分別,貽患地方者,除真犯死罪如越邊關,出外境,將人口軍器出境賣與硝磺之類外,俱問發邊衛,永遠充軍。

條例/tiaoli 2

一、沿邊關塞及腹裏地面,盤詰奸細處所,有歸復鄉土人口,被獲到官,查審明白,即照例起送。有妄作奸細,希圖冒功者,以故入人罪論。若真正奸細,能首降者,亦一體給賞安插。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname