Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡宰殺耕牛,并私開圈店,及知情販賣牛隻與宰殺者,俱問罪,枷號一個月發落。再犯、累犯者,免其枷號,發附近衛充軍。若盜而宰殺及貨賣者,不分初犯、再犯,枷號一個月,照前發遣。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname