Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 246 | Yaoqu shifeng gongwen 邀取實封公文

凡在外大小各衙門官,但有入遞進呈,實封公文至御前,下司被上司非理陵虐,亦許其實封奏,而上司官令人於中途急遞鋪邀截取回者,不拘遠近,從本鋪鋪司、鋪兵,赴所在官司告舉,隨即申呈上司,轉達該部,追究邀截之情得實,斬監候邀截進表文,比例。其鋪司、鋪兵容隱不告舉者,各杖一百。若已告舉,而所在官司不即受理施行者,罪亦如之。若邀取實封至六部、察院公文者,各減二等。下司畏上司劾奏而邀取者,比此。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname