Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 252 | Wenshu ying jiyi er buji 文書應給驛而不給

凡朝廷調遣軍馬,及報警急軍務至邊將,若邊將及各衙門飛報軍情詣朝廷實封文書,故不遣使給驛而入逓者,杖一百;因而失誤軍機者,斬監候。若進賀表箋,及賑救饑荒,申報災異,取索軍需之類重事,故不遣使給驛者,杖八十;失誤軍機,仍從重論。若常事不應給驛,而故給驛者,笞四十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname