Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 256 | Siyi minfu taijiao 私役民夫擡轎

凡各衙門官吏及出使人員,役使人民擡轎者,杖六十。有司應付者,減一等。若豪富庶民之家役使,謂不給雇錢而勢使之也,佃客擡轎者,罪亦如之。每名計一日,追給雇工銀八分五釐五毫。其民間婦女,若老病之人,及出錢雇工者,不在此限。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname