Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 268 | Dao chengmen yao 盜城門鑰

凡盜京城門鑰,皆不分首從,杖一百、流三千里。盜府、州、縣、鎮城關門鑰,皆杖一百、徒三年。盜倉庫門等鑰,皆杖一百,並刺字。盜皇城門鑰,律無文,當以盜內府物論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname