Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡山前、山後各有禁限,若有盜砍樹株者,驗實真正樁楂,比照盜大祀神御物斬罪,奏請定奪。為從者,發邊衛充軍。取土取石、開窑燒造、放火燒山者,俱照前擬斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname