Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡盜御馬者,問罪,枷號三月,發邊衛充軍。若將自己及他人騎操官馬盜賣者,枷號一個月發落。盜至三匹以上,及再犯,不拘匹數,俱免枷號,屬軍衛者,發邊軍;屬有司者,發附近衛所,各充軍。五匹以上,屬軍衛者,發極邊衛;屬有司者,發邊衛,各永遠充軍。若養馬人戶盜賣官馬至三匹以上,亦問發附近充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname