Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、凡盜掘金、銀、銅、錫、水銀等項礦砂,每金砂一觔,折銀二錢五分;銀砂一觔,折銀五分;銅、錫、水銀等砂一觔,折銀一分二釐五毫,俱比照盜無人看守物,准竊盜論。若在山洞捉獲者,分為三等。持杖拒捕者,為一等,不論人數、礦數多寡,及初犯、再犯,不分首從,俱發邊遠充軍。若殺傷人,為首者比照竊盜拒捕殺傷人律,斬。其不曾拒捕,若聚至三十人以上者,為二等。不論礦數多寡,及初犯、再犯,為首者發邊衛充軍,為從者枷號三個月,照罪,竊盜罪,下同,發落。若不曾拒捕,又人數不及三十名者,為三等。為首者初犯,枷號三個月,照罪發落;再犯,亦發邊遠充軍。為從者,止照罪發落。凡非山洞捉獲,止是私家收藏,道路背負者,惟據見獲論罪,不許巡捕人員逼令展轉攀指,違者參究治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname