Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 279 | Qinshu xiangdao 親屬相盜

凡各居本宗外姻親屬相盜,兼後尊長、卑幼二款,財物者,期親減凡人五等,大功減四等,小功減三等,緦麻減二等,無服之親減一等,並免刺。若盜有首從,而服屬不同,各依本服降減科斷,為從各又減一等。若行強盜者,尊長犯卑幼,亦從強盜已行,而得財、不得財,各依上減罪。卑幼犯尊長,以凡人論,不在減等之限。若有殺傷者,總承上竊、強二項,各依殺傷尊長、卑幼本律,從論。若同居卑幼將引,若將引各居親屬同盜,其人亦依本服降減,又減為從一等科之,如卑幼自盜,止依擅用,不必加他人,盜己家財物者,卑幼依私擅用財物論,加二等,罪止杖一百;他人,兼首、從言,減凡盜罪一等,免刺。若有殺傷者,自依殺傷尊長、卑幼本律科罪。他人縱不知情,亦依強盜得財、不得財論。若他人殺傷人者,自依竊盜臨時殺傷人,斬,卑幼縱不知情,亦依殺傷尊長卑幼本律,仍以私擅用加罪,及殺傷罪權之,論。其同居奴婢、雇工人盜家長財物,及自相盜者,首,減凡盜罪一等,免刺,為從又減一等。被盜之家親屬告發,並論。如律不在名例,得相容隱之例。

條例/tiaoli 1

一、同居卑幼將引他人,盜己家財物,如係強劫,比依各居親屬行強盜,卑幼犯尊長,以凡人論斬,奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname