Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 280 | Konghe qucai 恐嚇取財

凡恐嚇取人財者,計贓准竊盜論,加一等,以一主為重,併贓分首從。其未得者,亦准竊盜不得財罪上加等,免刺。若期親以下自相恐嚇者,卑幼犯尊長,以凡人論,計贓准竊盜,加一等。尊長犯卑幼,亦依親屬相盜律,遞減科罪。期親亦減凡人恐嚇五等,須于竊盜加一等上減之。

條例/tiaoli 1

一、監臨恐嚇所部取財者,依挾勢求索,強者准枉法論。

條例/tiaoli 2

一、知人犯罪不虛而恐嚇取財者,合計贓以枉法論。

條例/tiaoli 3

一、凡將良民誣指為盜,及寄買賊贓,捉拏拷打,嚇詐財物,或以起贓為由,沿房搜檢,搶奪財物,淫辱婦女,除真犯死罪外,其餘不分首從,俱發邊衛,永遠充軍。誣指送官,依誣告論。淫辱婦女,依強姦論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname