Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 2

一、凡各處大戶家人佃僕,結搆為盜,殺官劫庫,劫獄放火,許大戶隨即送官追問。若大戶知情故縱,除真犯死罪外,其餘徒流杖罪,屬軍衛者,發邊衛;屬有司者,發附近各充軍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname