Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 288 | Qichu cizi 起除刺字

凡盜賊曾經刺字者,俱發原籍,收充警跡。該徒者,役滿充警。該流者,于流所充警。若有起除原刺字樣者,杖六十,補刺。收充警跡,謂充巡警之役,以蹤跡盜賊之徒。警跡之人俱有冊籍,故曰收充。若非應起除,而私自用藥或火炙去原刺背膞上字樣者,雖不為盜,亦杖六十,補刺原刺字樣。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname