Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 394 | Yingburen zhuibu zuiren 應捕人追捕罪人

在官應捕人承差追捕罪人而推故不行,若知罪人所在而不捕者,減罪人所犯罪一等。以最重之罪人為主,減科之,仍戴罪。限三十日內,能自捕得一半以上,雖不及一半,但所獲者最重,功足贖罪,皆免其罪。雖一人捕得餘人,亦同。若於限內雖未及捕獲,而罪人已死及自首,各盡者,亦免罪。其罪人或死、或首,猶有不盡者,止以不盡之人犯罪減等為坐。其非專充應捕人,臨時差遣者,或推故不行,或知而不捕,各減應捕人罪一等,仍責限獲免其應捕人及非應捕人有受財故縱者,不給捕限,各與囚之最重者同罪,亦須犯有定案,可與同科所受之贓重於囚罪者,計贓全科無祿人枉法從重論,亦分首從

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname