Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 395 | Zuiren jubu 罪人拒捕

凡犯罪事發而逃走,及犯事雖不逃走,官司差人追捕,有抗不服追捕者,各於本罪上加二等,本應死者,無所加,罪止杖一百、流三千里。毆所捕人至折傷以上者,絞監候。殺所捕人者,斬監候。為從者,各減一等。若罪人持仗拒捕,其捕者格殺之,及在禁或押解已問結之囚逃走,捕者逐而殺之,若囚因追逐窘迫而自殺者,不分囚罪應死、不應死,皆勿論。若囚雖逃走,已就拘執,及罪人雖逃走不拒捕而追捕之人惡其逃走,擅殺之,或折傷者,此皆囚之不應死者,各以鬥殺傷論。罪人本犯應死之罪而擅殺者,杖一百,以捕亡一時忿激言若有私謀,另議。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname