Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

條例/tiaoli 1

一、各府、州、縣掌印巡捕官,但有死罪重囚越獄三名以上,俱住俸戴罪,勒限緝拏。六名以上,調用;十名以上,降一級;十五名以上,降二級。通限三個月以裏,能盡數拏獲者,免罪。衛所官遇有失囚,亦照前例。若偶因公事他出致疎虞,減見在主守人罪各一等。其兵備守巡官,係駐劄處所失事二次,參奏罰治。撫按官有隱匿不以實聞者,聽部院該科參究。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname