Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 398 | Jiliu qiutu 稽留囚徒

凡應徒流、遷徙、充軍囚徒,斷決後,當該原問官司,限一十日內,如原定枷杻,差人管押牢固,關防發遣所擬地方交割。若限外無故稽留不送者,三日笞二十,每三日加一等,以吏為首科斷,罪止杖六十。因稽留而在逃者,就將當該提調官住俸,勒限嚴捕,吏抵在逃犯人本罪發遣,候捕獲犯人到官替役,以囚配所之日疎放別敘。若鄰境官司,遇有到稽留不即遞送者,罪亦如之。稽留者,驗日坐罪。致逃者,抵罪發遣。若發遣之時,提調官吏不行如法枷杻,以致囚徒中途解脫,自帶枷杻在逃者,與押解失囚之人同罪,分別官、吏,罪止杖一百,責限擒捕,並罪坐所由疎失之人。受財者,計贓以枉法從重論,統承上言

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname