Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 399 | Zhushou bujue shiqiu 主守不覺失囚

凡獄卒不覺失囚者,減囚原犯之罪二等,以囚罪之最重者為坐。若囚自內反獄在逃,又減不覺罪二等,聽給限一百日,戴罪追捕。限內能自捕得,及他人捕得,若囚已死及自首,獄卒皆免罪,司獄官典減獄卒罪三等。其提牢官曾經躬親,逐一點視罪囚枷鎖杻,俱已如法,取責獄官、獄卒牢固收禁文狀者,不坐。若提牢官於該日不曾點視,以致失囚反逃者,與獄官同罪。若提牢官、獄卒、官典故縱者,不給捕限,官役各與囚同罪,至死減等罪雖坐定,若未斷之間能自捕得,及他人捕得,若囚已死及自首,各減囚罪一等。受財故縱者,計贓以枉法從重論。若賊自外入劫囚,力不能敵者,官役各免罪。若押解在獄罪囚,中途不覺失囚者,罪亦如之,如獄卒減二等,仍責限捕獲免罪。如有故縱及受財者,並與囚同罪。係劫者,免科。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname