Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 400 | Zhiqing cangni zuiren 知情藏匿罪人以非親屬及罪人未到官者言

凡知人犯罪事發,官司差人追喚,而將犯罪之人藏匿在家,不行捕告及指引所逃道路,資給所逃衣糧,送令隱避他所者,各減罪人所犯罪一等。「各」字指藏匿指引資給說。已逃他所,有展轉相送而隱藏罪人,知情轉送隱藏者,皆坐,減罪人一等,不知者勿論。若知官司追捕罪人,而漏泄其事,致令罪人得以逃避者,減罪人所犯罪一等,亦不給捕限。未斷之間,能自捕得者,免漏泄之罪。若他人捕得,及罪人已死者,若自首,又各減一等。「各」字指他人捕得,及囚死自首說。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname