Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 404 | Yanjin 淹禁

凡獄囚情犯已完,在內經監察御史、在外經提刑按察司審錄無冤,別無追勘未盡事理,其所犯笞、杖、徒、流、死罪應斷決者,限三日內斷決。係徒應起發者,限一十日內起發。若限外不斷,決不起發者,當該官吏三日笞二十,每三日加一等,罪止杖六十。因過限不斷、決不起發而淹禁致死者,若囚該死罪,杖六十;流罪,杖八十;徒罪,杖一百;杖罪以下,杖六十、徒一年。惟重囚及追贓人犯,照例監候至若應追紙贖,審果貧難不完者,照例改擬配決放免。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname