Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 409 | Gongchen yingjin qinren rushi 功臣應禁親人入視

凡功臣及五品以上文武官犯罪應禁者,許令服屬親人入視。徒、流應發配者,並聽親人隨行。若在禁及徒、流已至配所,或中途病死者,在京元問官,在外隨處官司,開具在禁、在配、在途致死緣由,差人引領其入視隨行之親人,詣闕面奏發放,違者杖六十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname