Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 413 | Yi gaozhuang juyu 依告狀鞫獄

凡鞫獄,須依原告人所告本狀推問。若于狀外別求他事,摭拾被告人罪者,以故入人罪論,或以全罪科,或以增輕作重科。同僚不署文案者,不坐。若因其事情,或應掩捕搜檢,因掩捕而檢得被犯別罪,事合推理者,非狀外摭拾者比,不在此故入同論之限。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname