Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 415 | Yuqiu wuzhi pingren 獄囚誣指平人

凡囚在禁誣指平人者,以誣告人加三等論。其本犯罪重于加誣之罪者,從論。若本囚無誣指平人之意,官吏鞫問獄囚,非法拷訊,故行教令誣指平人者,以故入人罪論。若官司追徵逋欠錢糧,逼令欠戶誣指平人代納者,計所枉徵財物,坐贓論,罪止杖一百、徒三年,以贓不入己也,其物給代納本主。其被人,無故稽留三日不放回者,笞二十,每三日加一等,罪止杖六十。若官司鞫囚,而證佐之人有所偏徇,不言實情,故行誣證,及化外人有罪,通事傳譯番語有所偏私,不以實對,致罪有出入者,證佐人減罪人罪二等,證佐不說實情,出脫犯人全罪者,減犯人全罪二等。若增減其罪者,亦減犯人所得增減之罪二等之類。通事與同罪。謂化外人本有罪,通事扶同傳說出脫全罪者,通事與犯人同得全罪。若將化外人罪名增減傳說者,以所增減之罪坐通事。謂如化外人本招承杖六十,通事傳譯增作杖一百,即坐通事杖四十。又如化外人本招承杖一百,通事傳譯減作笞五十,即坐通事笞五十之類。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname