Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 421 | Zhangguan shiren youfan 長官使人有犯

凡在外各衙門長官及在內奉制出使人員,於所在去處有犯一應公、私等罪者,所部屬官等流罪以下,不得越分輒使推問,皆須開具所犯事由,申覆本管上司區處。若犯死罪,先行收管聽候上司回報。所掌本衙門印信及倉庫、牢獄鎖鑰,發付次官收掌。若無長官,次官掌印有犯者,亦同長官。違者,部屬官吏笞四十。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname