Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 426 | Tuqiu bu yingyi 徒囚不應役

凡鹽場、鐵治拘役徒囚,應入役而不入役,及徒囚因病給假,病已痊可,不令計日貼補假役者,其徒囚與監守者各過三日笞二十,每三日加一等,罪止杖一百。若徒囚年限未滿,監守之人故縱逃回,及容令雇人代替者,照依囚人應役未滿月日,抵數徒役,監守雖多,並罪坐所由縱容之人。受財者,計贓以枉法從重論,仍拘徒囚之逃回雇替者,依律論罪,計日論其逃雇之罪,貼役,貼補其逃雇之役

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname