Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 430 | Lidian daixie zhaocao 吏典代寫招草

凡諸衙門鞫問刑名等項,必據犯者招草,以定其情,若吏典人等為人改寫,及代寫招草,增減其真實情節,致官司斷罪有出入者,以故出入人罪論。若犯人果不識字,許令在官不干礙之人依其親具招情代寫。若吏典代寫,即罪無出入,亦以違制論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname