Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 290 | Mousha zhishi ji benguan zhangguan 謀殺制使及本管長官

凡奉制命出使,而所在官吏謀殺,及部民謀殺本屬知府、知州、知縣,軍士謀殺本管指揮、千戶、百戶,若吏卒謀殺本部五品以上長官,已行未傷者,首,杖一百、流二千里。已傷者,首,絞。流、絞俱不言「皆」,則為從各減等。已殺者,皆斬。官吏謀殺監候,餘皆決不待時。下斬同。其從而不加功及不行者,及謀殺六品以下長官,及府州縣佐貳、首領官,本條俱不載,各依凡人謀殺論。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname