Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 291 | Mousha zufumu fumu 謀殺祖父母父母

凡謀殺祖父母、父母及期親尊長、外祖父母、夫、夫之祖父母、父母已行,不問已傷、未傷,者,預謀之子孫,不分首從,皆斬。已殺者,皆凌遲處死。其為從,有服屬不同,自依緦麻以上律論。凡人自依凡論。凡謀殺服屬,皆倣此。謀殺緦麻以上尊長已行者,首,杖一百、流二千里,為從杖一百、徒三年。已傷者,首,絞,為從加功、不加功,並同凡論。已殺者,皆斬,不問首從。其尊長謀殺本宗及外姻卑幼已行者,各依故殺罪減二等,已傷者減一等,已殺者依故殺法。依故殺法,謂各依鬬毆條內尊長故殺卑幼律問罪。若奴婢及雇工人謀殺家長,及家長之期親、外祖父母,若緦麻以上親者,兼尊卑言,罪與子孫同。若已贖身,當同凡論。

條例/tiaoli 1

一、凡子孫謀殺祖父母、父母者,巡按御史會審情真,即單詳到院,院寺即行單奏。決單到日,御史即便處決。如有監故在獄者,仍戮其屍。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname