Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 292 | Shasi jianfu 殺死姦夫

凡妻妾與人姦通,而本夫于姦所親獲姦夫、姦婦,登時殺死者,勿論。若止殺死姦夫者,姦婦依和姦律斷罪,入官為奴。或調戲未成姦,或雖成姦,已就拘執,或非姦所捕獲者,皆不得拘此律。其妻妾因姦同謀殺死親夫者,凌遲處死,姦夫處斬監候。若姦夫自殺其夫者,姦婦雖不知情,絞監候

豋時姦所獲姦,止殺姦婦,或非姦所,姦夫已去,將姦婦逼供而殺,俱依毆妻至死。

已離姦所,本夫登時逐至門外殺之,止依不應杖。非登時,依不拒捕而殺。

姦夫奔走良久,或趕至中途,或聞姦次日追而殺之,並依故殺。

姦夫已就拘執而毆殺,或雖在姦所捉獲,非登時而殺,並須引夜無故入人家已就拘執而擅殺至死例。

本夫之兄弟,及有服親屬,或同居人,或應捕人,皆許捉姦。其婦人之父母、伯、叔、姑、兄姊、外祖父母捕姦,殺傷姦夫者,與本夫同。但卑幼不得殺尊長,犯則依故殺伯叔母姑兄姊律科。尊長殺卑幼,照服輕重科罪。

弟見兄妻與人行姦,趕上殺死姦夫,依罪人不拒捕而殺。

外人或非應捕人有殺傷者,並依鬬殺傷論。姦婦自殺其夫,姦夫果不知情,止科姦罪。

因姦謀殺本夫,傷而不死,姦婦依謀殺夫已行,斬;姦夫依謀殺人傷而不死,從而加功,滿流。若是造意,依造意,絞。

姦夫自殺夫之父母,以便往來,姦婦雖不知情,亦絞。

嫂叔通姦,有指實,本夫得知,不于姦所而殺二命,依本犯應死而擅殺。以上先須姦情確審得實乃坐。

條例/tiaoli 1

一、本夫拘執姦夫、姦婦而毆殺者,比照夜無故入人家,已就拘執而擅殺至死律條科斷。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname