Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 293 | Mousha gufu fumu 謀殺故夫父母

改嫁妻妾謀殺故夫之祖父母、父母者,並與謀殺見奉舅姑罪同。若妻妾被出,不用此律。若舅姑謀殺已故子孫改嫁妻妾,依故殺律,已行、已傷亦各減一等。若奴婢,不言雇工人,舉重以見義,謀殺舊家長者,以凡人論。謂將自己奴婢轉賣他人者,皆同凡人。餘條准此。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname