Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 294 | Sha yijia sanren 殺一家三人

凡殺一家,謂同居,雖奴婢、雇工人皆是;或不同居,果係父子、兄弟至親,亦是,真犯死罪三人,及支解,但一人即坐,雖有罪亦坐,不必非死罪三人也,者,首,凌遲處死,財產斷付死者之家,妻子,不言女,不在緣坐之限,流二千里。為從加功者斬,財產妻子不在斷付應流之限。不加功者,依謀殺人律減等。若將一家三人先後殺死,則通論。若本謀殺一人,而行者殺三人,不行之人,造意者斬;非造意者,以從者不行,減行者一等論,仍以臨時主意殺三人者為首。

條例/tiaoli 1

一、凡殺一家非死罪三人及支解人,為首監故者,將財產斷付被殺之家,妻子流二千里,仍剉碎死屍,梟首示眾。

條例/tiaoli 2

一、支解人,如毆殺、故殺人殺死之後,欲求避罪,割碎死屍,棄置埋沒,原無支解之心,各以毆殺故殺論。若初心本欲支解其人,行兇之時,或勢力不遂,乃先行殺,隨又支解,惡狀昭著者,以支解論,俱奏請定奪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname