Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 296 | Zaoxu gudu sharen 造畜蠱毒殺人

畜蠱毒,堪以殺人,及教令人造畜者,並坐斬。不必用以殺人。造畜者,不問已、未殺人,財產入官,妻子及同居家口雖不知情,並流二千里安置。所教令之財產、妻子等不在此限。若以蠱毒毒同居人,其被毒之人父母、妻妾、子孫不知造蠱情者,不在流遠之限。若係知情,雖被毒,仍緣坐。若里長知而不舉者,各杖一百,不知者不坐。告獲者,官給賞銀二十兩。若造魘魅、符書、呪詛,欲以殺人者,凡人子孫、奴婢、雇工人、尊長、卑幼,各以謀殺已行未傷論。因而致死者,各依本殺法。欲令人疾苦,無殺人之心者,減謀殺已行未傷二等。其子孫于祖父母、父母,不言妻妾于夫之祖父母、父母,舉子孫以見義,奴婢、雇工人於家長者,各不減,仍以謀殺已行論斬。若用毒藥殺人者,斬監候。或藥而不死,依謀殺已傷律絞。買而未用者,杖一百、徒三年。知情賣藥者,與犯人同罪,至死減等,不知者不坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname