Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 298 | Bingqu ren fushi 屏去人服食

凡以他物,一應能傷人之物,置人耳鼻及孔竅中,若故屏去人服用飲食之物,而傷人者,不問傷之輕重,杖八十。謂寒月脫去人衣服,饑渴之人絕其飲食,登高乘馬,私去梯轡之類。致成殘廢疾者,杖一百、徒三年。令至篤疾者,杖一百、流三千里,將犯人財產一半,給付篤疾之人養贍。至死者,絞監候。若故用蛇蝎、毒蟲咬傷人,以鬬毆傷論。驗傷之輕重,如輕則笞四十;至篤疾,亦給財產。因而致死者,斬監候。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname