Da Qing lü jijie fuli 大清律集解附例 (1646)

律/lü 300 | Fu ousi youzui qiqie 夫毆死有罪妻妾

妻妾因毆罵夫之祖父母、父母,而夫不告官擅殺死者,杖一百。若夫毆罵妻妾,因而自盡身死者,勿論。祖父母、父母親告,乃坐。若已亡,止科罵夫。或妻有他罪不至死,而夫擅殺,仍絞。

[view entire text

Table of content

Meta-information

卷首

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname